fbpx

Regulamin studia

 

REGULAMIN STUDIO FOTOGRAFICZNEGO „STUDIO UNIQUE „

§1

1.Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „STUDIO UNIQUE”  jest UNIQUE MANAGEMENT Spółka  z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-153, przy ulicy Szlak  77/222  zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS,  pod numerem  KRS 0001029321 ,  NIP 6762640451, REGON: 524939616 KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 50 000,00 PLN w imieniu której działa: – Michał Ossowski – Prezes Zarządu, Marzena Ryszka – Członek Zarządu w niniejszym Regulaminie zwaną dalej jako Wynajmujący „UNIQUE” , „STUDIO „

2.Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

3. Osoby fizyczne i podmioty prawna handlowego przebywając na terenie „STUDIO UNIQUE”,  wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronie internetowej  oraz na portalach społecznościowych „UNIQUE”  utrwalonego na materiałach zdjęciowych/backstage i video.  „UNIQUE”  korzystać będzie ze zdjęć i video  tylko i wyłącznie w celach prezentacji swojego dorobku.

§2

1.Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.

2.Wyposażenia  studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

3.Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia studia może zostać wynajęte na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego za odrębnym wynagrodzeniem.

§3

1.Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji zdjęciowej.

2.Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

3.Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

5.Zabrania się przede wszystkim:

  • niszczenia tła  (przebijanie, brudzenie, zalewanie)
  • wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących
  • używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary
  • używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy
  • stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db.

6.Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 300 zł netto.

7.Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

8.W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

9. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.                                                                      

§4  

1.Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.unique-studio.pl Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami netto.

2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).

3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją mailowo na adres zawila@unique-studio.pl do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.

4. Odwołanie rezerwacji  od 48h do 24h przed sesją wiąże się z zapłatą 50% ceny.

5. Odwołanie rezerwacji w dniu sesji wiąże się z zapłatą 100% ceny.

6.Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia):

  • tła lub teł , liczone jako iloczyn długości  części zabrudzonej i ceny nabycia tła

§5

1.Rezerwacji studio można dokonać telefonicznie lub na adres e-mail Wynajmującego

2.Rezerwacja będzie potwierdzona sms-em lub na adres e-mail wskazany przez Najemcę

3.O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie.

§6

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 4 kwietnia 2023 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego.
  2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna  na adres e-mail z którego została dokonana rezerwacja.